.

Chránená dielňa

V prípade, ak zamestnávateľ nevyužije možnosť zamestnávania zdravotne postihnutého, musí zaplatiť povinný odvod do sociálnej poisťovne ako pokutu za nesplnenie týchto podmienok.

Je teda na zvážení každého zamestnávateľa, ktorý má viac ako 20 zamestnancov, ako využije svoje prostriedky.

Náhradné plnenie

Podľa Zákona č. 139/2008 Z.z. o službách zamestnanosti je povinnosťou každého zamestnávateľa, ktorý má v pracovnom pomere nad 20 pracovníkov, zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, to znamená, že na každých približne 20 zamestnancov má byť v pracovnom pomere aj jeden zdravotne postihnutý pracovník, alebo zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím je povinný najneskôr do 31. 3. nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úhradu za každého občana, ktorý mu chýba do povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Priemerná cena práce bola vyčíslená na 975,54 € z toho 0,9-násobok činí odvod vo výške 877 €  alebo využiť tretiu možnosť zákona č. 139/2008 Z.z. o Službách zamestnanosti týkajúcich sa povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Priemerná cena práce bola vyčíslená na 975,54 € z toho 0,8 násobok činí nákup vo výške 780 €. Podrobnosti je potrebné konzultovať s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zákon č. 139/2008 Z.z.

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

 • Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.
 • Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.46b)
 • Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“. 155. Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:
       - § 64a Odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
       (1) Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj odoberaním výrobkov alebo služieb od
            a) chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
            b) občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú
                 zárobkovú činnosť,
            c) zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
                 sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb.
       (2) Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobraté výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých výrobkov alebo služieb podľa § 64 ods. 3 a 0,8-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa §63 ods. 1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb plnil. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
       (3) Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
       - § 65 odseky 1 a 2 znejú:
  Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.

Zdokladovanie náhradného plnenia:

 1. Na Úrad práce treba predložiť:
 • fotokópia dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva)
 • fotokópia vystavenej faktúry chránenou dielňou
 • fotokópia dokladu o úhrade faktúry (výpis z účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
 • fotokópia o priznaní postavenia chráneného pracoviska
 • vypísané potvrdenie pre zamestnávateľa

Chránená dielňa

Naša spoločnosť Vám ponúka nákup osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) prostredníctvom chránenej dielne a tým eliminuje povinné odvody Vašej spoločnosti na ÚPSVaR.

Viac informácii získate na 0944 401 080.

Aktuálne akcie

V tejto chvíli u nás kúpite montérky za 9,90 € alebo pracovnú obuv za 11,90 €. 

V našej ponuke pracovných odevov si vyberiete zo širokej ponuky kvalitného a cenovo výhodného pracovného oblečenia, osobných ochranných pracovných pomôcok, pracovnej obuvi, rukavíc a produktov týkajúcich sa prevažne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

panda logopanoply logoheckel logo3M logopeltor logouvex logolockweiler logoansell logorefil logoDuPONT logopetzl logoLanex logoear logoARTRA logoSIOEN logozecchin logo

Kontakty

FEDORKO Pracovné odevy
Holubyho 12
040 01 Košice

Telefón: +421 55 6998580

Mobil: +421 951 355 760
Mobil: +421 944 401 080
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Používame Cookies
Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.