Podmienky ochrany súkromia

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: FEDORKO s.r.o.
Sídlo: Dúbrava 28, 067 73 Dúbrava, SR
IČO: 36 763 586
DIČ: 2022359944
IČ DPH: SK2022359944
Web: www.fedorko.sk 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 18484/P

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Telefón: 0944 401 080
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov:

Meno a priezvisko: -
Telefón: -
E-mail: -

1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
 • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

2. Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov:

 • zodpovedná osoba DPO nie je určená

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:

 • pri návšteve www stránky:
  • cookies
 • pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár:
  • titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, predmet a text správy 

4. Účel spracúvania osobných údajov:

 • vybavenie požiadavky / podnetu zaslaného z kontaktného formulára
 • štatistika návštevnosti www stránky

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18

6. Doba uchovávania osobných údajov:

 • ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa

8. Identifikácia príjemcu osobných údajov:

 • -

9. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 • osobné údaje sa neprenášajú

10. Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

 • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

12. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18:

 • zásady spracúvania osobných údajov
 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
 • bezpečnosť spracúvania

13. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.

 

Kontakty

FEDORKO Pracovné odevy
Holubyho 12
040 01 Košice

Telefón: +421 55 6998580

Mobil: +421 951 355 760
Mobil: +421 944 401 080
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Používame Cookies
Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.